Zoo-Stadion / NRW-Tag 2008 / Samba im Stadion

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal am 31. August 2008.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.

 

Samba im Stadion zum NRW-Tag in Wuppertal am 31. August 2008

Samba im Stadion zum NRW-Tag 2008 in Wuppertal.